Թուական 30- 31 Մայիս, 1 Յունիս, 2014

Ա. Բացում

1. Բացման յայտարարութիւն
2. Առժամեայ դիւանի ընտրութիւն
3. Լիազօրագրերու եւ ժողովի օրինականութեան ստուգում
4. Մնայուն դիւանի ընտրութիւն
5. Յանձնախումբերու ընտրութիւն ( բանաձեւի, արխիւային, հաշուեքննիչ եւ պիւտճէի, քուէախոյզ )
6. Քոյր միութիւններու ողջոյնի խօսքեր (Արարատ, Հ.Մ.Ը.Մ. եւ Հ.Օ.Մ.)

 

Բ. Աւարտող շրջանի գործունէութեան գնահատում

7. Կեդրոնական Վարչութեան գործունէութեան եւ հաշուական տեղեկագրի ընթերցում
8. Հարցումներ եւ լուսաբանութիւններ
Դադար
9. Արխիւային եւ հաշուեքննիչ յանձնախումբերու զեկոյցներ եւ բանաձեւերու որդեգրում
10. Կեդրոնական Վարչութեան գործունէութեան ըստ էութեան քննարկում
Դադար
11. Բանաձեւի յանձնախումբի զեկոյց (Կ.Վ.ի գործունէութեան առնչուած) եւ բանաձեւի որդեգրում

 

Գ. Ապագայ գործունէութեան ծրագրում

12. Կրթական գործունէութիւն
ա- Մ. եւ Հ. Արսլնաեան Ճեմարան
բ- Մարսիլիոյ Ճեմարան
գ- Այլ
13. Մշակութային գործունէութիւն
ա- Հրատարակչական կառոյց եւ ցուցասրահ
բ- Բագին
գ- Հայաստանի մէջ գործունէութիւն
դ- Այլ
14. Տնտեսական, կալուածային եւ շինարարական
ա- Համազգայինի Հիմնադրամներու Կառոյցի Մարմին եւ հիմնադրամներ
բ- Տնտեսական նախաձեռնութիւններ
գ- Շինարարական նախաձեռնութիւններ
դ- Այլ
15. Կազմակերպական
ա- Կազմակերպական վիճակի քննարկում
բ- Շարքերու երիտասարդացում
գ- Կանոնագրային փոփոխութիւններու առաջարկներու քննութիւն
դ- Այլ
16. Այլ նախաձեռնութիւններ եւ գործունէութիւն
ա. Սփիւռքահայ երիտասարդութեան հետ առնչուող
բ. Ֆորում
գ. Քարոզչական
դ. Թրքահայութեան հետ առնչուող գործունէութիւն
ե. Ռազմավարական ծրագիր
զ. Այլ
17. Չնախատեսուած հարցեր
Դադար
18. Բանաձեւերու որդեգրում
Դադար
19. Պիւտճէի որդեգրում եւ շրջաններու ցենզերու ճշդում
20. Կեդրոնական Վարչութեան ընտրութիւն

Դ. Փակում