Board of Trustees of M. and H. Arslanian Djemaran of Hamazkayin

 • Vatche Papazian
 • Garo Baytarian
 • Tamar Der Bedrossian
 • Suzy Semerdjia
 • Shaghig Khoudaverdian
 • Sevag Panossian
 • Vatche Nadjarian

 

Board of Trustees of Vahe Setian Printing House of Hamazkayin

Representative of Central Committee Garo Baytarian

 • Bedig Saboundjian
 • Antranik Messerlian
 • Hagp Yapoudjian
 • Tro Mandalian

 

Committee of Publications of Hamazkayin

Representative of Central Committee Garo Baytarian

 • Garo Hovhannessian
 • Hovig Bertizlian
 • Viken Avakian
 • Salpie Kurkjian
 • Elo Hergelian

 

Committee of Lucy Tutunjian Exhibition Hall of Hamazkayin

Representative of Central Committee Tamar Hasheulian

 • Janet Yapoujian
 • Carla Tutunjian
 • Houri Karajrjian
 • Sako Armenian
 • Missak Terzian